Zásady zpracování osobních údajů

 

1. Základní ustanovení

 • I. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Ing. arch. Dana Matoušková, IČO 12051161 se sídlem Mšeno 073, 277 35 Mšeno (dále jen: "správce").
 • II. Kontaktní údaje správce jsou 
  • adresa: Mšeno 073, 277 35 Mšeno
  • e-mail: rssever@rssever.cz
  • telefon: +420603152356, + 420315693165
 • III. Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě

2. Zdroje a účel zpracování osobních údajů

 • I. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • II. Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti tábora, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci, propagaci a informování o činnosti tábora -např. v kronikách, tisku, novinách, propagačních materiálech, na internetu, v sociálních sítích, atp. 
 • III. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy 
 • IV. Správce zpracovává osobní údaje na základě zákonného důvodu, či oprávněného zájmu, jehož cílem je plnění smlouvy.
 • V. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je  plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 
 • VI. Účelem zpracování osobních údajů je 
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

3. Doba uchovávání údajů

 • I. Správce uchovává osobní údaje 
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
 • II. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

4. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • I. Příjemci osobních údajů jsou osoby: 
  • Pro táborové pobyty: Vedoucí oddílu, táborový zdravotník, pracovník zdravotnického zařízení v případě ošetření u lékaře, účetní
  • Pro tábor v Čepicích : hlavní vedoucí tábora v Čepicích
  • Pro individuální a skupinové pobyty: účetní
  • Pro všechny pobyty: osoba, která prokáže, že má na přístup k osobním údajům ze zákona právo
 • II. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 5. Vaše práva

 • I. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • II. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • I. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • II. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • III. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7. Závěrečná ustanovení

 • I. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • II. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 
 • III. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1. 2020 .