OBCHODNÍ PODMÍNKY

Fyzické osoby: Ing. arch. Dana Matoušková

se sídlem Mšeno 073, 277 35 Mšeno

identifikační číslo: 12051161

zapsané u Městského úřadu Mělník - č.j. 2220/ZIV/17/sle/4525/3

pro provoz cestovní agentury a dalších služeb cestovního ruchu

 

 • 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") fyzické osoby : Ing. arch. Dana Matoušková se sídlem Mšeno 073, 277 35 Mšeno  identifikační číslo: 12051161, zapsané u Městského úřadu Mělník - č.j. 2220/ZIV/17/sle/4525/3  (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.rssever.cz  (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").
  • 1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  • 1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • 1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 
  • 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 • 2. OCHRANA SOUKROMÍ
  • 2.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po 25. 5. 2018 rovněž v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR. o
  • 2.2. Při zpracování osobních údajů jsou dodržovány zásady zákonnosti zpracování osobních údajů a se zaměřením na zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizaci údajů, přesnost, omezení uložení, integritu a důvěrnost osobních údajů.
  • 2.3. Zpracování osobních údajů podléhá zásadám zpracování osobních údajů, které má kupující uveřejněny v objednávce.

 • 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • 3.1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • 3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • 3.3. Pro objednání služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém  rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace: 
   • 3.3.1. objednávaných službách (objednávané služby "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • 3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny služeb, údaje o požadovaném způsobu dopravy dětí do tábora.
   • 3.3.3. Při vyplňování údajů v košíku se bude řídit pokyny, uvedenými v objednávce - tj. specifikace fakturační a dodací adresy, požadavek uvést v poznámce jména a data narození přihlašovaných dětí.
   • dále společně jen jako "objednávka").
  • 3.4. Na základě objednávky bude kupujícímu vystavena Kupní smlouva, která bude zaslána spolu s dalšími dokumenty nutnými k provozu tábora a „Pokyny pro rodiče“ na elektronickou adresu kupujícího, uvedenou v Košíku. Kupující může požádat o zaslání těchto dokumentů klasickou poštou. V „Pokynech pro rodiče“ je výslovně uvedeno, v jakém termínu se mají jednotlivé dokumenty doručit prodávajícímu.. Prodávající nezodpovídá za škody způsobené dodáním chybných, neúplných nebo pozdě dodaných údajů.
  • 3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu přijetí objednávky potvrdí a to elektronickou poštou, na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").
  • 3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 
  • 3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 • 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • 4.1. Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby 
   • hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese 277 35 Mšeno, Mšeno 073 nebo 342 01 Čepice u Rabí, vodácký tábor
   • složenkou - typ „C“ na adresáta Ing. arch. Dana Matoušková, Mšeno 073, 277 35, do zprávy pro příjemce uveďte číslo smlouvy.
   • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-6816210227/0100 vedený u společnosti Komerční banka a.s. (dále jen "účet prodávajícího"); jako VS použijte č. kupní smlouvy
   • bezhotovostně na základě předem vystavené faktury ( použije se v případě, že na tábor přispívá zaměstnavatel ) - v tomto případě je třeba v Košíku vyplnit oddíl „Fakturační adresa“ s údaji o zaměstnavateli. 
   • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay
   • bezhotovostně platební kartou;
  • 4.2. Prodávající požaduje od kupujícího zálohu ve výši 2.500,- do 14 dní od objednávky. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. Termín doplatku je min. 30 dní před zahájením tábora.
  • 4.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  • 4.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího na vyžádání.

 • 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
  • 5.1. Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od objednávky Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího : rssever@rssever.cz.
  • 5.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy v pozdější lhůtě budou účtovány následující stornovací poplatky:
   • 0% - při zrušení smlouvy nad 60 dnů před zahájením tábora
   • 10% - při zrušení smlouvy 60 - 31 dnů před zahájením tábora
   • 25% - při zrušení smlouvy 30 - 16 dnů před zahájením tábora
   • 50% - při zrušení smlouvy 15 -   6 dnů před zahájením tábora
   • 75% - při zrušení smlouvy 5 a méně dnů před zahájením tábora
  • 5.3. Pokud účastník nemůže nastoupit z důvodu nemoci, doložené lékařským potvrzením, snižuje se mu stornovací poplatek na polovinu. Zrušení musí být provedeno písemně nebo emailem, rozhodující je datum lékařského potvrzení.
  • 5.4. Jestliže rodiče chtějí dítě přesunout na jiný turnus v době kratší než 30 dní před zahájením akce, je poplatek za změnu turnusu 100,- Kč. 
  • 5.5. V případě, že probíhající tábor musí dítě ze zdravotních důvodů předčasně ukončit, zavazuje se mu prodávající vrátit část ceny tábora ve výši  220,- Kč za každý celý den neúčasti tábora v Čepicích a 265,- Kč za každý celý den neúčasti tábora ve Mšeně Peníze budou zaslány na základě formuláře o Převzetí dítěte z důvodu nemoci nejpozději do 30 dnů od odjezdu dítěte.
  • 5.6. V případě, že probíhající akci ukončí účastník z osobních důvodů nebo nastoupí později, nenáleží mu nárok na vrácení nevyčerpané platby. 
  • 5.7.Prodávající je oprávněn uskutečnit zrušení akce v případě, že nastanou nepředvídatelné okolnosti. V tom případě, musí provozovatel tuto skutečnost objednavateli neprodleně oznámit emailem nebo dopisem, včetně důvodu, který situaci způsobil,  a bez zbytečného odkladu vrátit zaplacenou úhradu v plné výši.
  • 5.8.Provede-li prodávající před zahájením tábora podstatnou změnu v kvalitě, termínu nebo v ceně je povinen tuto skutečnost účastníkovi neprodleně oznámit a vyžádat ve stanovené lhůtě emailový či písemný  souhlas s provedenou změnou. Jestliže účastník se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit a provozovatel je povinen vrátit účastníkovi zaplacenou úhradu v plné výši.
  • 5.9.V případě požívání jakýchkoliv návykových látek nebo obzvlášť hrubého narušování chodu tábora je hlavní vedoucí oprávněn vykázat účastníka z tábora bez nároku na úhradu neposkytnutých služeb.

 • 6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • 6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • 6.2. prodávající odpovídá kupujícímu, že služba má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby a na základě reklamy.
  • 6.3. V případě stížností na kvalitu pobytu kontaktujte ihned v průběhu pobytu provozovatele tábora za účelem sjednání nápravy. Kupující má právo reklamovat služby během pobytu nebo do 14-ti dnů po ukončení pobytu.

 • 7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • 7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • 7.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  • 7.3. Prodávající je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad dodržováním hygienických předpisů provádí Krajská hygienická stanice  Středočeského kraje, oblastní pracoviště v Mělníku, Pražská 391, 276 01 Mělník.
  • 7.4. Podpisem kupní smlouvy potvrzuje zákonný zástupce dítěte, že jsou mu tyto podmínky známy, souhlasí s nimi a bez výhrad je přijímá.
  • 7.5. Zákonný zástupce dítěte, který podepsal kupní smlouvu je  jediný oprávněný jednat za dítě ve všech věcech spojených s chodem tábora, vč. předčasného odjezdu. Doporučujeme, aby smlouvu podepsali oba rodiče. Toto oprávnění může delegovat pouze písemnou plnou mocí. 

 • 8. DORUČOVÁNÍ
  • 8.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 • 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • 9.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  • 9.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • 9.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Ing. arch. Dana Matoušková, Rekreační středisko Sever 073, 277 35 Mšeno, adresa elektronické pošty: rssever@rssever.cz, telefon: +420603152356, +420315693165

 

Mšeno, dne 1.1.2020